catalina noiembrie 7, 2014

fundatia-sanse-egaleAstazi,7 nooiembrie 2014, la Constanta a avut loc conferinţa de de lansare a proiectului „Servicii de formare profesională pentru persoanele cu dificultăți în integrarea pe piaţa muncii din judeţul Constanţa” – POSDRU/168/6.1/G/143939.

Proiectul, dezvoltat de Fundaţia „Şanse Egale”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, între 15 octombrie 2014 şi 14 octombrie 2015, având o valoare totală eligibilă suma de 398.897 RON.

Obiectivul general al proiectului este de a mări şansele de angajare pe termen lung pentru forţa de muncă aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Constanţa, prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale a acestor persoane, în baza principiului egalităţii de şanse. Proiectul va contribui la dezvoltarea comunităţilor rurale în cadrul cărora va fi implementat, prin mărirea şanselor de angajare pe salarii decente. Vor fi promovate obiectivele orizontale ale UE în cadrul comunităţilor locale (în special egalitatea de şanse şi de gen, dezvoltarea durabilă, inovarea şi TIC).

Obiectivul general prevede promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi a incluziunii profesionale şi sociale, adresându-se tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat, familiilor cu peste doi copii, familiilor monoparentale şi romilor.

Activităţile proiectului constau în oferirea a două programe de formare profesională pentru pregătirea alpiniştilor utilitari şi operatorilor calculator electronic şi reţele, pentru 60 de persoane aparţinând acestor grupuri cu risc crescut de marginalizare. De asemenea, va fi facilitată integrarea pe piaţa muncii a 7 persoane din grupurile defavorizate, prin angajarea acestora în cadrul structurii de economie socială creată prin proiect (Centrul de Formare Profesională „Şanse Egale”). Proiectul va contribui la dezvoltare comunităţilor locale prin derularea de activităţi de pregătire şi de instruire şi prin promovarea culturii antreprenoriale în cadrul comunităţilor rurale din judeţul Constanţa.

Obiectivele proiectului corespund obiectivului general al POS DRU, prin dezvoltarea capitalului uman şi, prin urmare, prin creşterea competitivităţii, prin corelarea nevoii de personal uman de pe piaţa muncii cu programele de pregătire oferite. Astfel, vor fi oferite mai multe posibilităţi de angajare pe termen lung, inclusiv persoanelor cu şanse scăzute de angajare. Obiectivele proiectului corespund şi obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 6, Promovarea incluziunii sociale, prin implementarea principiilor economiei sociale, facilitarea accesului la piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi promovarea principiului egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

Proiectul corespunde şi obiectivelor specifice ale Domeniului Major de Intervenţie 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale prin înfiinţarea unei structuri de economie socială care să se autosusţină financiar şi să genereze profit dar care să contribuie la (re)integrarea persoanelor excluse social sau expuse riscului de excluziune socială prin crearea de locuri de muncă la nivel local şi regional şi prin oferirea de oportunităţi de formare şi perfecţionare profesională.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon 0757999959 sau pe adresa de e-mail office@fundatia-sanse-egale.ro. Persoana de contact este doamna Alexandra-Lavinia Istratie-Macarov, Manager Proiect.