Tineretul Liber noiembrie 3, 2010

SP_1_ST_2

SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Statistica

MULTIPLE CHOICE

1) Când adunam doua variabile aleatoare, probabilităţile :

evenimentelor elementare:

1 se aduna;

2 se scad;

3 se înmulţesc.

2) Când înmulţim doua variabile aleatoare, probabilităţile evenimentelor elementare

1 se aduna;

2 se scad;

3 se înmulţesc.

3) Media sumei a doua variabile aleatoare este egala cu :

1 suma mediilor variabilelor aleatoare;

2 produsul mediilor variabilelor aleatoare;

3 diferenţa mediilor variabilelor aleatoare.

4) Media unei variabile aleatoare este:

1 egala cu cea mai mica valoare a variabilei aleatoare;

2 egala cu cea mai mare valoare a variabilei aleatoare;

3 cuprinsa intre acestea.

5) Media produsului a doua variabile aleatoare este:

1 egala cu suma mediilor celor doua variabile aleatoare;

2 egala cu produsul mediilor celor doua variabile aleatoare;

3 egala cu radical din suma pătratelor mediilor;

4 nici unul din punctele a) b) c) nu este adevărat.

6) Statistica descriptiva se ocupa cu :

a) prelucrarea datelor statistice

b) culegerea datelor despre un fenomen social

c) înregistrarea datelor despre un fenomen social

d) nici unul din răspunsurile a) b) c) nu este adevărat

1 a+b+c

2 b+c

3 d

7) Variabilele X si Y sunt independente daca :

1 pentru o pereche de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzătoare sunt

independente;

2 pentru mai multe perechi de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzătoare sunt

independente;

3 pentru toate perechile (i,j) evenimentele elementare corespunzătoare sunt independente.

8) Momentul de ordinal 2 al variabilei aleatoare X este:

1 pătratul valorii medii a variabilei aleatoare X;

2 valoarea medie a pătratului variabilei aleatoare X;

3 alta expresie.

9) Variabila aleatoare X-M(X) se numeşte :

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;

2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;

3 abaterea medie pătratica a variabilei aleatoare X.

10) Abaterea medie caracterizează :

1 imprastierea variabilei aleatoare X;

2 boltirea variabilei aleatoare X;

3 concentrarea variabilei aleatoare X.

11) Momentul centrat de ordinal II al variabilei aleatore X este:

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;

2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;

3 dispersia variabilei aleatoare X;

4 abaterea medie pătratica a variabilei aleatoare X.

12) Dispersia unei constante este egala cu :

1 0;

2 1;

3 alta constanta.

13) Dispersia sumei dintre o constanta si variabila aleatoare X este :

1 acea constanta ;

2 egala cu 0;

3 egala cu dispersia constantei;

4 egala cu dispersia variabilei aleatoare X.

14) Dispersia produsului dintre o constanta si variabila aleatoare X este egala cu :

1 acea constanta;

2 dispersia lui X;

3 a D(X);

4 nici unul din răspunsurile a) b) c) nu este adevărat.

15) Dispersia variabilei aleatoare X este egala cu :

1 pătratul abaterii medii pătratice;

2 radical din abaterea medie pătratica;

3 răspunsurile a) si b) nu sunt adevărate.

16) Coeficientul de covarianţa a doua variabile aleatoare este egal cu :

1 media produsului variabilelor minus produsul mediilor variabilelor;

2 media sumei variabilelor;

3 suma pătratelor mediilor variabilelor aleatoare.

17) Amplitudinea unei variabile aleatoare este:

1 un indicator de dispersie;

2 un indicator al tendinţei centrale de grupare;

3 ambele la un loc;

4 nici una din situaţiile de mai sus.

18) Amplitudinea unei variabile aleatoare este egala cu :

1 suma dintre valoarea maxima si valoarea minima a variabilei aleatoare;

2 media aritmetica a valorilor;

3 diferenţa dintre valoarea maxima si valoarea minima.

19) Cuantilele de ordinal 10 ale unei variabile aleatoare se numesc:

1 cuartile;

2 centile;

3 decile.

20) Cuartila este o cuantila de ordinul :

1 cinci;

2 zece;

3 patru;

4 o suta.

21) Mediana unei variabile aleatoare este egala cu :

1 prima cuartila;

2 a doua cuartila;

3 a treia cuartila.

22) Coeficientul de variaţie este un indicator :

1 al formei distribuţiei;

2 de dispersie;

3 al tendinţei centrale de grupare.

23) Oblicitatea este un indicator :

1 al formei distribuţiei;

2 de dispersie;

3 al tendinţei centrale de grupare.

24) Boltirea este un indicator :

1 al tendinţei centrale de grupare;

2 al formei distribuţiei;

3 de dispersie.

25) Media variabilei abaterea de la medie este egala cu :

1 0;

2 1;

3 0,5.

26) Media produsului a 2 variabile aleatoare este egala cu :

1 Suma mediilor v.a.;

2 Produsul mediilor var.aleat.;

3 punctul b)are loc cu condiţia ca variabilele aleatoare sa fie independente.

27) Scalele nominale permit :

1 O măsurare a distantei dintre termenii scalei;

2 O ierarhizare a valorilor;

3 O enumerare de posibilitati.

28) Scalele ordinale permit :

1 O ierarhizare a valorilor;

2 Posibilitatea unui raport intre 2 poziţii pe o scala;

3 O măsurare a distantei dintre termenii scalei.

29) Scalele proporţionale :

1 permit o ierarhizare a valorilor;

2 exprima posibilitatea unui raport intre 2 poziţii pe o scala;

3 permit o enumerare de posibilitati.

30) Scalele cu intervale permit :

1 Măsurarea distantelor dintre diferitele trepte;

2 O enumerare de posibilitati;

3 Posibilitatea unui raport intre 2 poziţii pe o scala.

31) O variabila aleatoare se numeşte discreta atunci când :

1 numerele care corespund modalităţilor ei sunt întregi;

2 numerele care corespund modalitatiolor ei sunt raţionale;

3 numerele care corespund modalităţilor ei sunt reale.

32) Grupele de vârsta constituie un exemplu de :

1 scala de intervale;

2 scala nominala;

3 scala ordinala.

33) Scalele care caracterizează variabilele ale căror modalitati nu au decât un scop descriptiv sunt :

1 scale ordinale;

2 scale nominale;

3 scale de intervale.

34) Răspunsurile de tip : « deloc/puţin/mult/foarte mult », dintr-un chestionar, reprezintă un

exemplu de scala :

1 de raport;

2 ordinala;

3 nominala;

4 de intervale.

35) Scalele al căror statut se bazează pe faptul ca intervalele care separa doua modalitati succesive

sunt întotdeauna egale intre ele sunt :

1 scale ordinale;

2 scale nominale;

3 scale de interval.

36) Intr-un chestionar, întrebările de opinie vizează :

1 preocupările intelectuale ale indivizilor;

2 aspecte de comportament ale indivizilor;

3 părerile, atitudinile subiecţilor.

37) Intr-un chestionar, întrebările factuale privesc :

1 aspectele de comportament ale subiecţilor;

2 părerile, latitudinile;

3 preocupările intelectuale.

38) Eşantionarea care are la baza principiul loteriei este :

1 eşantionare prin stratificare;

2 eşantionare multistadiala;

3 eşantionare simplu aleatoare.

39) Eşantionarea care presupune o grupare a populaţiei pe arii geografice, culturale etc. este o

eşantionare :

1 multifazica;

2 prin stratificare;

3 multistadiara ( grupala).

40) Eşantionarea care se efectuează in populaţii neomogene alcătuite din straturi, este o

eşantionare :

1 simplu aleatoare;

2 multistadiala;

3 multifazica;

4 prin stratificare.

41) Eşantionarea care presupune gruparea populaţiei după câteva caracteristici, apoi determinarea

subesantioanelor, este o eşantionare :

1 panel;

2 pe cote;

3 simplu aleatoare;

4 prin stratificare.

42) Erorile sistematice sunt erori de :

1 reprezentativitate;

2 de înregistrare;

3 altele.

43) Erorile intamplatoare sunt erori de :

1 înregistrare;

2 reprezentativitate;

3 altele.

44) Universul de eşantionare este format din :

1 populaţia intrata in eşantion;

2 populaţia intrata in studiu;

3 toata populaţia tarii.

45) Procesul statistic prin care concluziile obţinute din studiul eşantionului se pot extinde la

întreaga populaţie studiata se numeşte :

1 reprezentativitate;

2 inferenta;

3 analiza statistica.

46) O ipoteza a modelului recursiv este ca :

1 relaţiile dintre variabile sa fie neliniare;

2 relaţiile dintre variabile sa fie liniare;

3 sa nu existe astfel de relaţii.

47) Indicatorul concordantei pozitive ajuta la construirea :

1 coeficientului de corelaţie a doua variabile aleatoare;

2 coeficientului de regresie;

3 coeficientului de corelaţie a rangurilor al lui Kendall.

48) Intre indicatorul concordantei negative si coeficientul lui Kendall exista următoarea legătura :

1 cresc in acelaşi timp;

2 unul creste in timp ce celalalt descreşte;

3 descresc in acelaşi timp.

49) Indicele lui Gini este un indicator :

1 de dispersie;

2 al formei distribuţiei;

3 al tendinţei centrale de grupare.

50) In modelele explicative gradul de variabilitate al unui fenomen poate fi măsurat de :

1 indicatorii de dispersie;

2 indicatorii formei distribuţiei;

3 indicatorii tendinţei centrale de grupare.

51) Suma frecventelor relative ale unei serii de date este:

a) 1;

b) 50;

c) 100%

1 a+c

2 a+b+c

3 a+b

52) Variabila abatere medie caracterizează :

1 imprastierea;

2 concentrarea;

3 forma distribuţiei.

53) Daca X si Y sunt 2 variabile aleatoare,atunci: D(X+Y) = D(X) + D(Y)

1 întotdeauna;

2 când X si Y sunt independente;

3 Când X si Y sunt dependente

54) Coeficientul de corelaţie r(X,Y) a doua variabile aleatoare este egal cu zero când:

A) X si Y sunt independente;

B) X si Y sunt dependente

1 A

2 B

3 nici una.

55) Coeficientul lui Kendall măsoară :

1 corelaţia a doua variabile cantitative;

2 corelaţia rangurilor a doua v.a. oarecare;

3 corelaţia rangurilor a 2 v.a. calitative.

56) Gradul de reprezentativitate al unui eşantion depinde numai de:

1 caracteristicile populaţiei;

2 mărimea eşantionului;

3 procedura de eşantionare folosita;

4 oricare din ele;

5 de toate trei.

57) Tipul de eşantionare probabilist are caracter:

1 aleator;

2 nealeator;

3 oricare din ele;

4 niciunul dintre acestea.

58) Testul „hi pătrat” reprezintă:

1 un test de cunoaştere;

2 un test de semnificaţie;

3 un test de reprezentativitate.

59) Modelul lui Blalock reprezintă:

A) un model de analiza cauzala;

B) un model de analiza de dependenta

C) un model de comportament

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

60) Abaterea intercuartila este o caracteristica:

1 standardizata;

2 nestandardizata.

61) Frecventele relative sunt:

1 numere întregi;

2 valori negative;

3 valori pozitive subunitare.

62) Doua variabile aleatoare X si Y sunt independente daca:

1 doua evenimente elementare sunt independente;

2 anumite evenimente elementare sunt independente;

3 toate evenimentele elementare sunt independente doua cate doua.

63) Cuartila este un indicator care caracterizează :

1 tendinţa centrala de grupare;

2 imprastierea variabilei;

3 forma distribuţiei unei v.a;

64) Corelaţia rangurilor a 2 v.a. se exprima cu ajutorul

A) coeficientului lui Kendall;

B) coeficientului lui Spearmann;

C) coeficientului lui Pearson

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

65) Modelul recursiv este un model de:

A) analiza de dependenta;

B) analiza cauzala;

C) analiza de regresie.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

66) Gradul de reprezentativitate al unui eşantion este măsurat de:

A) coeficientul de corelaţie;

B) coeficientul de varianta;

C) eroarea maxima admisa;

D) nivelul de încredere

1 C+B

2 A+B+C+D

3 C+D

67) Testul „hi pătrat” se aplica:

1 eşantioanelor mici

2 eşantioanelor mijlocii

3 eşantioanelor mari

68) Non-răspunsuri intr-un chestionar de opinie înseamnă:

A) răspunsuri negative;

B) lipsa răspunsurilor la unele întrebări;

C) lipsa răspunsurilor la întregul chestionar

1 B+C

2 A+B+C

3 A+B

69) Cate tipuri de scale întâlnim in ştiinţele sociale:

1 2 tipuri

2 3 tipuri

3 4 tipuri

70) Pentru analiza seriilor interdependente se foloseşte care din următoarele metode statistice:

A) regresia;

B) indicatorul concordantei pozitive;

C) corelaţia.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

71) Coeficientul de variaţie este un indicator:

1 de poziţie;

2 de imprastierea;

3 al formei distribuţiei v.a.

72) Abaterea intercuartila relativa este un indicator :

1 standardizat;

2 nestandardizat.

73) Indicatorul de boltire măsoară :

1 forma distribuţiei unei v.a;

2 oblicitatea distribuţiei;

3 dispersia v.a.

74) Care afirmaţie este adevărata :

1 Daca variabilele X si Y sunt independente atunci coeficientul lor de corelaţie este nul;

2 Daca coeficientul de corelaţie a 2 v.a. este nul atunci variabilele X si Y sunt

independente;

3 Amândouă sunt adevărate.

75) Intr-un chestionar de opinie ,întrebările factuale sunt întrebări care privesc:

1 conţinutul acestora;

2 forma de înregistrare a răspunsurilor.

76) O procedura de eşantionare in care fiecare individ din populaţie are o şansa reala,calculabila si

nenula de a fi ales in eşantion,se va numi:

1 aleatoare;

2 nealeatoare.

77) Daca coeficientul de corelaţie a doua v.a. este 1 atunci intre cele doua variabile exista o

dependenta:

1 neliniara;

2 liniara;

3 logaritmica.

78) Erorile statistice in realizarea unui eşantion apar:

1 când nu se respecta principiile de baza ale teoriei eşantionării;

2 in timpul derulării sondajului in teren.

79) Eşantionarea care presupune gruparea populaţiei după câteva caracteristici este specifica:

1 eşantionării panel;

2 eşantionării multifazice;

3 eşantionării pe cote.

80) In cazul acceptării ipotezei nule care varianta este posibila:

A) ipoteza făcuta este adevărata si urmează sa fie acceptata;

B) ipoteza făcuta este falsa;

1 A

2 B

3 A+ B

81) Indicele lui Gini este un indicator:

1 de poziţie;

2 de imprastiere;

3 al formei distribuţiei variabilei aleatoare.

82) Coeficientul de corelaţie a doua variabile aleatoare este:

1 standardizat si ia valori in intervalul [-2;2];

2 standardizat si ia valori in intervalul [-1;1];

3 nestandardizat si ia valori pozitive.

83) Afectarea caracterului aleator in realizarea unui eşantion este o eroare:

1 sistematica;

2 intamplatoare;

3 de alta natura.

84) Creşterea in volum a eşantionului asigura întotdeauna creşterea gradului de reprezentativitate?

1 da;

2 nu;

3 depinde de alţi parametri.

85) Indicatorul concordantei pozitive influenţează mărimea coeficientului de corelaţie a rangurilor a

lui Kendall?

1 da;

2 nu;

3 nu întotdeauna.

86) Intr-un model recursiv relaţiile dintre variabile trebuie sa fie, prin ipoteza:

1 liniare;

2 neliniare;

3 oricum.

87) O caracteristica se numeşte continua atunci când numărul valorilor este:

1 finit;

2 infinit;

3 când valorile sunt pozitive.

88) Daca M(X) este media v.a. X atunci proprietatea M(XY)=M(X)M(Y) are loc când:

1 X si Y sunt dependente;

2 X si Y sunt independente;

3 oricând.

89) Stabilirea gradelor de libertate este importanta in:

1 utilizarea testului „hi pătrat”;

2 realizarea unui model recursiv;

3 aplicarea ipotezei nule.

90) Mediana este

1 prima cuartila;

2 a doua cuartila;

3 a treia cuartila.